Συμβατική Κατασκευή (Οπλισμένο σκυρόδεμα)

Συμβατική Κατασκευή (Οπλισμένο σκυρόδεμα)
1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κάτοψη Το κτήριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής που εκπονεί η εταιρεία μας αφού εγκριθεί από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ασχολείται συστηματικά, τα τελευταία  χρόνια, με τον αειφόρο, ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, μελετώντας σε βάθος θέματα κλίματος, προσανατολισμού, ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και οικολογικής δόμησης.

Περισσότερα

Σύμμεικτη κατασκευή – Μεταλλικό σπίτι

Με τον όρο μεταλλικά σπίτια δεν αναφερόμαστε προφανώς σε σπίτια κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικά σπίτια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτιρίου σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και ενδεχομένως στις πλάκες-σκάλες…

Περισσότερα

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτισμάτων όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προκαλεί την ανάγκη δομικής προσθήκης, η λύση της Σύμμεικτης Κατασκευής αποτελεί πλέον την πιο ευρέως διαδεδομένη λύση.
Διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη προσθήκης:
 προσθήκη καθ ύψος που αφορά τη προσθήκη ενός η περισσοτέρων ορόφων εντός η εκτός του περιγράμματος κάλυψης του υφιστάμενου κτίσματος…

Περισσότερα